اسپینوزا، مصلحی عارف یا ملحدی بیمار

  اسپینوزا، مصلحی عارف یا ملحدی بیمار علی رستمیانی مقدمه : هر چند اسپینوزا هیچ گاه نتوانسته است همچون دکارت و کانت و یا حتی هیوم و هگل در جهان غرب و فلسفه آن مطرح گردد. اما شاید بتوان گفت باروخ اسپینوزا بیش از هر فیلسوف غربی دیگر به آنچه بیان می داشت اعتقاد داشته …بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب